Geloofsgeheim

Wie luistert zich de weg

uit het lege lawaai

om innerlijk stilte te vinden



om dwars door de muur

van reclamekabaal

een ademtocht waarheid te winnen



wie schrikt van zichzelf

en weet ik moet leeg

om ooit te kunnen ontvangen


wie opent zijn hart

en smeekt om de Geest

dan de mens in wie God dit verlangde?

Pinksterbegin - Inge Lievaart

Een geloofsgeheim is een geloofswaarheid waarvan het wezen door ons niet te vatten is, zoals de drieeenheid, de opstanding van Jezus en Gods in-en aanwezigheid.  Tijdens kerkdiensten wordt het geloofsgeheim geactualiseerd, gedeeld en  beleefd. Belangrijke mystagogische elementen in de kerkdienst zoals muziek, rituelen, symbolen, en met name ook de beide sacramenten, de doop en het heilig avondmaal, kunnen ons binnenleiden in de  persoonlijke ervaring van het mysterie (mustèrion) van de eigen ziel (de persoonlijkheid) en van God.

Aan de vooravond van Pinksteren zullen we in de meditatieavond  inzoemen op het geloofsgeheim van de ‘Heilige Geest’. De Heilige Geest als één van de drie verschijningsvormen van God die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en ons aanmoedigen met God op weg te gaan. De (heilige) Geest heeft zijn wortels al ver voor pinksteren. Al in het eerste bijbelboek, in Genesis 1.1. lezen we hoe God met zijn geest, zijn  ru’ach de hemel en aarde schiep. Door de tijd heen wordt de werkzaamheid van Gods geest regelmatig even zichtbaar, zoals in de periode waarin de Rechters optraden (Richteren 3:10). Maar ook de profeten werden door de geest, door een (zachte) wind de voorspellingen ‘ingefluisterd’ die zij hun gehoor moesten doorgeven (Jes. 61:1, Micha 3:8.). In het wat minder bekende  boek van de profeet Joël lezen we dat in latere tijden de heilige Geest blijvend zal inwonen bij mensen (Joel 3: 1-5). Volgens Lucas, die ook het boek Handelingen schreef, gebeurde dit op de 50e dag na het joodse Pesachfeest. Jezus vrienden waren bij elkaar om te bidden waarop zij plotseling vervuld werden van de heilige Geest en vuurvlammen boven hun hoofden verschenen. Zij begonnen spontaan en geïnspireerd over God te spreken en waren in verschillende talen verstaanbaar. El Greco heeft dit pinksterbegin op expressieve manier in verf weergegeven (zie plaatje).

In Handelingen 2, vs 43 -47 lezen we hoe het geïnspireerd worden door de Heilige Geest uitwerkt in het handelen van mensen wanneer zij in navolging van Jezus willen leven. Jezus liet zien hoe je door te leven met God (mede) vorm geeft aan Gods Koninkrijk op aarde. Volgens Paulus gaat  het daarbij om liefde, gerechtigheid, vreugde en vrede van God. Wanneer we ons open stellen voor de heilige Geest, (of het mooie engelse woord ‘spirit,’ dat staat voor levenskracht of Geestkacht), dan kan dat ons inspireren tot de innerlijke overtuiging ‘kind van God’ te zijn en tot het van binnenuit op Jezus willen gaan lijken om zo beelddrager van God te worden. De heilige Geest geeft ons ‘tools’ om, in de context van ons eigen bestaan, hier vorm aan te geven, in de vorm van de zogeheten gaven van de heilige Geest (volgens de Rooms Katholieke kerk) zoals:

De gave van wijsheid waarin er sprake is van een vermogen om beslissingen te nemen of anderen te leiden in overeenstemming met Gods wil. In de gave van kennis gaat het om het vermogen om een diep begrip te hebben van een geestelijk onderwerp of geestelijke situatie.

De gave van geloof is de vaardigheid om vanuit het eigen vertrouwen op God, anderen te kunnen bemoedigen om ook in moeilijke omstandigheden te leren vertrouwen op God. Er is ook de gave van genezing: de kracht om te genezen in ruime zin van het woord (en mogelijk ook : wonderen verrichten)

De gave van onderscheid: om onderscheid te kunnen maken wat wel of niet van de Geest afkomstig is.

De gave van het profeteren om Gods boodschap te verkondigen.

Er is de gave van hulpverlening met het verlangen anderen te helpen,  nabij te zijn, te kunnen troosten, barmhartig  en liefdadig te kunnen handelen. (Zie bijv. 1 Kor.: 12: 7-11 en Rom 12: 6-8).

Deze gaven van de heilige geest zijn alleen optimaal aanwezig, dragen alleen goede vruchten, als zij vanuit liefde worden ingezet. Deze goede vruchten van de Geest die dan geoogst kunnen worden zijn naast liefde, geduld, zelfbeheersing goedheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vertrouwen , geloof, vreugde en vrede (Galaten 5 vs 22).

‘Wie luistert zich de weg / uit het lege lawaai / om innerlijk stilte te vinden……….wie opent zijn hart / en smeekt om de Geest / dan de mens in wie God dit verlangde’ dichtte Inge Lievaart. Willen wij die mens zijn?

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >