2e chakra: Vertrouwen

Vanuit de wortelchakra klimt de levensenergie omhoog naar de ruimte in het bekken waar de 2e chakra zich bevindt.

Die heeft o.a. betrekking op het heiligbeen, de blaas, de genitaliën, de heupen en de onderrug. De 2e chakra is gelegen tussen de navel en de schaambenen en kent verschillende namen: buik-, navel-, heiligbeen-, sacrale- of sekschakra. De Sanskriet naam is Svadhisthana en betekent ‘woonplaats in jezelf’, maar ook bekoorlijkheid en levensvreugde. Het centrale thema van de 2e chakra kan samengevat worden in ‘vertrouwen’, vertrouwen in het leven en zich met dat leven verbinden. Het vertrouwen van de 2e chakra rust op de (basis)zekerheid en veiligheid van de 1e chakra.

Op een stevige basis kan dan het vertrouwen in het door God geschonken leven gegrondvest worden. De 1e en 2e chakra zijn dan ook volgens verschillende auteurs nauw met elkaar verbonden in wat ‘hara’ wordt genoemd. Hara betekent in het japans ‘buik’ en in het Zen-boeddhisme het ‘dragende midden’. Hara, het dragende midden, betekent volgens Dürkheim in zijn boek ‘Hara’ het juiste zwaartepunt, de oorspronkelijke eenheid van het leven. In dit midden vinden we de ware eenheid van lichaam, ziel en geest”. In dit juiste zwaartepunt in het dragende midden ervaren we stilte en kracht, maar ook spontaniteit, levensvreugde en vervulling. Een kind dat nog niet te veel door opvoeding en milieu is ‘bedorven’ zal op een natuurlijke manier in hara zijn geconcentreerd en is daarom spontaan en blij. Spontaniteit wil, volgens Bertelsen in ‘Energie en bewustzijn’, zeggen ‘dat de diepe instinctieve impulsen en opwellingen vrij ongehinderd in iemands leven opgenomen worden en gepolijst tot uitdrukking kunnen komen. Er is bij zulke in hara geconcentreerde mensen niet vaak sprake van verdringing, censuur en berekening. Ze zijn direct, aanwezig’. In hara zijn betekent dat je geniet van alle aspecten van het leven. Dat is het meest natuurlijke wat er bestaat.

Als de 2e chakra open is, is er vertrouwen in het leven. Je kunt je aan het leven toevertrouwen en je overgeven aan de levenskracht en de zich aandienende creatieve impulsen. Deze drukken zich uit in het dagelijks leven (werk, liefde, relaties, vrije tijd, vriendschappen). Ze geven je veel levensvreugde. Het lijkt dan alsof alles vanzelf gaat, alsof het leven je optilt. Je bevindt je in ‘de stroom van het leven’. In deze tijd spreken we van ‘in je flow zijn’. Stemerding laat in ‘Als je weet dat er meer is...’ zien, dat het is alsof het één op een natuurlijke wijze voortvloeit uit het andere, waarbij de ene activiteit op een soepele wijze overgaat in de volgende. Dan stroomt de levensenergie van de 2e chakra door naar volgende chakra’s, waardoor je alles als een geheel kunt ervaren. Dan is er vertrouwen. Je neemt dan op wat op je weg komt. Je kunt constructief reageren op impulsen en emoties van jezelf en die van anderen, zonder dat er moeilijkheden komen. Moeilijkheden en problemen ontstaan, volgens Stemerding, ‘op de breuklijnen van de levensstroom. De energie wordt dan afgeremd of tegengehouden.’ De chakra die dan min of meer gesloten is, beperkt de spontaniteit en eigenheid van de vanzelfsprekende manier van handelen. Het leven wordt een moeten, de (levens)lust is ingeperkt, je ‘werkt’ verkrampt om het goed te hebben, er is ongeduld. Levenskansen en uitdagingen zijn problemen (geworden).

Panta rhei is een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus die van toepassing is op de energie van de 2e chakra. Het betekent: alles stroomt of: alles is in beweging. Alles ‘wijkt en alles in onze wereld is steeds in verandering. In zijn uitspraak, dat men niet tweemaal in dezelfde rivier kan stappen, vergelijkt Heraclitus, evenals Plato, het leven met stromend water. Water is ook het element van de 2e chakra. Water stroomt, vloeit en is in beweging. Stilstaand water wordt troebel, gaat stinken en is zonder leven. Zo is dat ook met onze gevoelens die, als wij ze toe staan, als emoties naar buiten bewegen. Emotie komt van e- moveren dat ‘naar buiten bewegen’ betekent, zoals wanneer we onze tranen van verdriet of van geluk kunnen laten vloeien. Echter bij langdurige verdringing of weerhouding van gevoelens kan dat leiden tot lusteloosheid, depressie en/of stilstand in onze persoonlijke ontwikkeling. Water is soepel, heeft geen eigen vorm maar vormt zich naar zijn omgeving. Zr. Kool merkt op in ‘Groeien in menswording: chakra, bijbel en mandala’, dat de symboliek van het water door de hele Bijbel te vinden is met vaak een uitdrukkelijk verband tussen water en Geest zoals in Johannes 3, in het nachtelijk gesprek tussen Jezus en Nicodemus Johannes 3 vs 5: Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest kan Hij het Koninkrijk van God niet binnen gaan. En in Ezechiël 36 vs 25-26 : "Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.” Hier zien we een van de functies van water: de reinigende.

De energie van 2e chakra heeft ook een reinigende en zuiverende werking. Deze (spirituele)energie is werkzaam en kan in het lichaam soms ervaren worden als deze in een spiraalachtige beweging vanuit het bekkengebied omhoog komt. In deze reinigende stroom kunnen niet of onvoldoende verwerkte en uitgewerkte (levens)problemen aan het licht komen. Deze hoeven niet perse uitgewerkt te worden. Het vraagt om je er anders toe te verhouden, zoals bij verdriet het soms alleen maar vrijgegeven kan worden en je je er daarmee van los kan maken. Je kunt het laten afvloeien en je a.h.w. erdoor laten ‘schoonspoelen. Het vraagt om onderscheidingsvermogen om niet het kind (de prille, zuivere energie), met het badwater (de aan het licht komende belemmerende en ondermijnende gevoelens en gedachten) weg te gooien of weer te onderdrukken. Het is het leren proeven van wat juist is, wat tot (nieuw) leven leidt. De smaak is dan ook het zintuig van de 2e chakra. Ook de kleur oranje, zegt Dekkers in ‘Terugtocht naar het paradijs’, staat ‘symbool voor de overgang naar nieuw leven en prikkelt ons daartoe’. Deze en andere zintuiglijke impressies zoals vloeiende lichamelijke (dansante) bewegingen en vormen, lieflijke vloeiende en speelse muziek, maar ook muziek van Bach en Vivaldi en de mantra VAM , Me en UH stimuleren de levenslust en onbewust het gevoel van vertrouwen in het (nieuwe) leven.

Water heeft in de bijbel ook tegengestelde betekenissen: het kan leven gevend zijn maar ook bedreigend, vernietigend zelfs. Zo is water dat uit een bron opwelt het symbool voor leven zoals in Johannes 4 vs13- 14. Je dorst lessen betekent leven. Drinken als oerbehoefte, symbool voor het zoeken naar vervulling van alles wat er in jou als mens aan begeerte, behoefte, verlangen aanwezig is. Het levensbedreigende, het vernietigende aspect van water lezen we al in het begin van het scheppingsverhaal over oervloed en de chaos in Genesis 1 vs 2.Hierin brengt God een scheiding aan tussen het water van de oervloed en de aarde. Hierdoor wordt de aarde bewoonbaar en moet dan weer bevloeid worden met water ‘van boven‘ om leven te kunnen voortbrengen. De vernietigende kracht van het water lezen we ook in het verhaal van Noach in Genesis 7.

In de 1e chakra lag het zwaartepunt op de eigen lichamelijkheid, veiligheid en (basis)zekerheid. Wanneer
in de 2e chakra de natuur mee vibreert, kan verbondenheid ervaren worden en kun je in aanraking komen met dualiteit, met wederzijdse aantrekkingskracht van de ander. In de 2e chakra, zegt Hanneke Korteweg- Frankhuizen in ’ Innerlijke leiding’ is ‘het beginpunt van de dualiteit van de geslachten, die de grootst mogelijke strijd kan geven en die ook kan leiden tot een vereniging, een ongekende samenballing van krachten, een tweeëenheid’. Hier begint ook de grote splitsing en het lijden aan de tegenstellingen, maar ook de mogelijkheid tot eenwording. In de 2e chakra kom je in het rijk van gevoelens, emoties en verlangens. De biologische functie van de drift, de lust die seksualiteit wordt genoemd, is, dat het aanzet tot vereniging met iemand, al of niet van het andere geslacht. In relatie tot het andere geslacht kan daaruit nieuw leven voortkomen. Wanneer de vereniging van jouw levensenergie harmonisch samenstroomt met die van de ander, geeft dat plezier of op een dieper niveau vreugde. Er ontstaat een beleving van éénheid die kan leiden tot sterke gelukservaringen. Vitale energie kan dan een verandering, een transformatie ondergaan met de ervaring boven je beperkingen te kunnen uitstijgen.

We kunnen dit, wat de dieptepsycholoog Jung zegt, ‘de weg van individuatie’ noemen, die begint in de 2e chakra. De transformatiemogelijkheid die de 2e chakra biedt, is, dat de (seksuele) energie in dienst wordt gesteld van het zielsverlangen naar creatieve voortplanting in de ruimste zin van het woord. Zo wordt begeerte getransformeerd tot verlangen. Dat betekent dat je leert te wachten met handelen totdat de levensstroom liefdevol is samengekomen met het bewustzijn. Alleen dan kun je met hart én ziel én hoofd kiezen welke richting je aan de energie wilt geven. Bij een te open (gefixeerde) chakra stroomt alle energie naar het centrum en wordt je door de (seksuele) energie beheerst. Men laat zich a.h.w. bepalen door zijn ‘onderbuik (gevoel)’ en is ongeremd in het uiten van zijn (onlust-, kritiek-)gevoelens en seksuele begeerte zonder enige vorm van reflectie over de gevolgen of juist de oorzaken van gevoelens. Het vraagt veel kracht om de energiestroom die zeer sterk is, te weerhouden en kanaliseren. Het gaat erom die niet alleen ten eigen bate aan te wenden, maar deze in potentie creatieve kracht constructief aan te wenden en ook in dienst te laten zijn van de ander en als bijdrage aan het grotere geheel.

Meditatie op de tweede aanbeveling die Jezus in de bergrede over het bidden heeft uitgesproken en dan in het bijzonder op het loslaten van alles wat je bindt (Mattheus 6:14-15), kan helpen de 2e chakra meer in balans te brengen. En zo kan ook meditatie op de zinsnede uit het ‘Onze Vader’ gebed ‘ Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’, helpen de energie in de 2e chakra op gang te brengen. Schulden, zegt Dekkers, hebben altijd te maken met het verleden. Ze binden je eraan en belemmeren je ook het los te kunnen laten en je weer te kunnen durven toe te vertrouwen aan de stroom van het leven.

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >