6e chakra: Intuitieve helderheid

Bij de 5e of keelchakra ging het over het ‘luisteren’ naar de innerlijke stem en om met behulp van de gegeven scheppingskracht onze creatieve identiteit op een zo zuiver mogelijke manier tot uitdrukking te brengen. Dit uitdrukken doen we in ons spreken en handelen in relatie tot onszelf en de ander. In de verdere persoonlijke ontwikkeling is ons bewustzijn gericht op het ‘zien’ om te komen tot ‘intuitieve helderheid’. We zijn hier in het gebied van de 6e of voorhoofdchakra, ook wel het ‘derde oog’ genoemd.

 

In de 6e chakra kan ons blikveld verruimd worden en gewone beperkingen van ruimte en tijd worden overschreden zoals in onze dromen, visioenen, in onze verbeeldingskracht (o.a. in voorstellingen over onze toekomst), maar ook in oude herinneringsbeelden, de ontwikkeling van ons intuïtief vermogen en met de gave van helderziendheid. Dan leren we te reizen voorbij onze beperktheden ten gevolge van het rationele denken en onze conditioneringen uit verschillende fasen uit ons leven. We leren onze verbeeldingskracht binnen te gaan en de symbolische betekenis van de dingen aan te voelen en te verstaan Als we helder zijn, hebben we een helder beeld van wat er in ons en om ons heen gebeurt. We kunnen wat afstand nemen en vanuit een ander perspectief de werkelijkheid gaan zien. Vanuit een heldere waarneming kunnen we zien, hoe onze situatie is zoals hij werkelijk is. Van hieruit kunnen we onze energie, onze scheppingskracht beter richten op wat werkelijk van belang is voor onszelf en de ander. We kunnen constructieve keuzes maken en veel van datgene wat zich aan onze verbeeldingskracht vanuit intuïtieve helderheid voordoet, vormgeven. Ook voorgevoelens en ingevingen die achteraf blijken te kloppen zijn aspecten behorend bij intuïtieve helderheid. Zelf heb ik(Rob) dat met mijn dochter heel sterk die op Ibiza woont. Regelmatig belt een van ons tweeën terwijl de ander net op het punt stond te bellen. We hebben het zelfs gehad dat we elkaar tegelijkertiid belden en, uiteraard een in gesprekstoon hoorden. Soms belt een van ons omdat we voelen dat er iets met de ander aan de hand is en vaak klopt dat dan. In ons leven komen we regelmatig ‘vermoedens’ op het spoor over de werkelijkheid van ons bestaan en onszelf die buiten ons eigen rationele denken, oordelen, vooroordelen en genoemde conditioneringen liggen. Zulke vermoedens of intuïtieve beelden manifesteren zich vooral in beslissende situaties, bij existentiële keuzes, crises en ziekten. Zo’n moment van plotseling helder zien, zo’n binnenvallend nieuw inzicht op een situatie, kan vooraf gegaan zijn door een staat van verwarring: je hebt de situatie niet meer onder controle. Je krijgt de dingen niet meer op een rijtje. Je rationele denken stokt en het lijkt of je gedwongen wordt om dit denken stil te zetten. Als de situatie waarin je gevangen zit, aanvaard kan worden, kan er rust en verstilling optreden waarin niets meer bedacht hoeft te worden. Hierin kan bijvoorbeeld het (eigen) menselijk drama wordt doorschouwd, of er ontstaat zicht op wat en hoe de eigen werkelijkheid is of er wordt een richting aangereikt.

Zowel de geleidelijke ontwikkeling van intuïtieve helderheid als een plotseling binnenvallend inzicht spelen zich dus af in de 6e, voorhoofdchakra of derde oog. Deze chakra reguleert de mentale energie en is fysiek verbonden met het gezicht, de ogen en (grote en kleine) hersenen. Het derde oog, in het Sanskriet Ajna (आज्ञा) betekent ‘weten’, maar ook waarnemen en besturen in de betekenis van het richting geven aan dit weten in het eigen leven. Het ‘weten’ is een, zoals we zagen, een’ intuïtieve helderheid’ die ontstaat in dit centrum van zowel visuele (de ogen), als psychische en intuitieve waarneming (via ‘het derde oog’). Ook het ‘geweten’ maakt deel uit van dit ‘weten’. Het speelt een grote rol in het bewustzijn en de keuzes die je in het leven maakt. Het derde oog bevindt zich in het midden van het voorhoofd tussen de wenkbrauwen. Het derde oog kan technisch gezien beschouwd worden als opslagplaats van gecodeerde visuele informatie zoals die o.a. in onze dromen, visioenen en herinneringen waargenomen worden. Het is als het ware een mentaal beeldscherm waarop al deze visuele indrukken, afkomstig uit zowel de twee ‘fysieke’ ogen (ook wel: ‘spiegels van de ziel’) als uit het derde oog geprojecteerd worden, en vervolgens worden geïnterpreteerd, op basis waarvan we tenslotte ons leven vorm kunnen geven.

Kool beschrijft in ‘Groeien in menswording’ verschillende betekenissen van zien:

  • Kijken. Kijken is gericht: je kijkt náár iets. Het is objectiverend: je kijkt naar iets dáár, buiten jou.
  • Zien. Betreft vooral het intuïtieve aspect. Zien boort een diepere laag in ons aan en veronderstelt nabijheid.
  • Schouwen. Het schouwen is’ het vertoeven of verwijlen bij’. Het schouwen van ingevingen wordt 'intuïtie' genoemd, van het Latijn 'in-tueri': met de geest beschouwen. De intuïtie is de ingekeerde waarneming. Het roept iets op van zin, diepte en zelfs eenwording.

Het is begrijpelijk dat het element van de 6e chakra of derde oog ‘licht’ is. Piet Alberts heeft in zijn fascinerende artikel, “Het derde oog en de evolutie van de mens: een oude aanwijzing van de spiritualiteit van de mens”, vanuit een biologische antropologische invalshoek de evolutionaire ontwikkeling van het derde oog en de betekenis van ‘het licht’ beschreven. Hij begint bij de meest primitieve gewervelde dieren tot aan de mens en beschrijft verrassende betekenissen van de regio van het derde oog in verschillende religies en culturen. Vorige week hebben jullie in zijn artikel hier kennis van kunnen nemen.

In alle religies neemt (het) licht een centrale plaats in. In het hindoeïsme bijvoorbeeld heeft licht de betekenis van de energie van Brahman, de Alomtegenwoordige Werkelijkheid achter de werkelijkheid zoals die ervaren wordt, die al het gunstige in deze wereld heeft doen ontstaan. Het hindoeïsme leert de gelovige in verhalen vanuit de Veda’s (heilige boeken), in rituelen en richtlijnen hoe dit licht te integreren in het leven. Het licht symboliseert verder in het Hindoeïsme o.a. zuiverheid, ware kennis, verlossing, gelukzaligheid en verlichting.

In de Bijbel lezen we al in Gen. 1:3 in de eerste woorden die God sprak ‘Er zij Licht’. Kool attendeert op de proloog van het Johannes-evangelie waarin ook ‘het Woord in den beginne’ het uitgangspunt van de schepping is. Het woord is bron van leven ,een leven dat het licht der mensen is en in de duisternis schijnt. Het licht wil binnenkomen in de mens om hem de eenheid met God te laten beleven. In Johannes 1 vs 9 lezen we van het licht: ‘Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’.

Om de chakra te openen, om te komen tot een intuïtieve helderheid van geest worden we opgeroepen om ook in deze chakra een zuiveringsproces te laten plaatsvinden. Hierbij gaat het om een fundamentele keuze tussen licht en duisternis. In Joh. 3: 19-21 geeft Jezus aan hoe wij gezuiverd kunnen worden in het verhaal over het nachtelijk bezoek van Nicodemus aan Jezus om, in ‘de duisternis van de nacht’ inzicht in zijn bestaan te krijgen. Jezus zegt dan:‘’ Als je oprecht bent, zoek je het licht, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat je doet’ . Inzicht krijgen en opengaan voor het licht is in de interpretatie van Dekkers ‘ook de dieperliggende betekenis van de genezingsverhalen van blinden door Jezus. Jezus opent de ogen van de blinden, zodat ze weer helder kunnen zijn en zicht krijgen op hun innerlijke werkelijkheid van hun bestaan’. We komen in contact met wie we ten diepste zijn. De kleuren indigo en violet (paars/blauw) die verbonden zijn met de 6e chakra leggen onbewust een verbinding met dit wezen, ons zelf. Indigo zou in dromen vaak duiden op onthechting en contact met het hogere en bij violet wordt het aardse helemaal los gelaten en wordt het rijk van de mystiek genaderd.

Wat kunnen we concreet doen om ons derde oog te openen?

Kool zegt dat het gaat om ‘het vermogen te ontwikkelen om op het punt waarop je gewoonlijk stopt met kijken, hiermee doorgaat. De intensiteit van je bereidheid om naar iets te ‘kijken’ bepaalt hoeveel je ziet’. In het meer intuïtief en schouwend zien, o.a. ook in meditatie, leren we vanuit openheid en ontvankelijkheid nieuwe aspecten en patronen van en in de werkelijkheid zien. Om werkelijk te kunnen ‘zien’, zullen we ons moeten zuiveren en gezuiverd worden van geconditioneerde denkpatronen en ideeen ed. Concrete voorbeelden daarvan: gevangen zijn door begerig kijken, het angstig zien, negatieve verwachtingen, bezorgdheid door een duistere blik of ons laten bepalen door een oordelende of veroordelende blik. In de Bergrede zegt Jezus dan ook om je oordeel en ogen te zuiveren: ‘Oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt ‘,(Mat. 7: 1-2) en in Mat. 7:3-5 ‘Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen’.

We kunnen elke dag oefenen bewust het licht te zien en erin te gaan staan, want, zo zij Jezus in Mat. 5: 14-16 ‘Jullie zijn het licht in de wereld.’

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >