Afstemmen op de Eeuwige

Meditatie en bezinning op je geestelijke weg. Inleiding serie meditatieavonden voorjaar 2018.

In deze serie meditatiebijeenkomsten zullen we niet zozeer ‘de’ geestelijke weg bewandelen, maar wel een opbouw volgen die ons kan helpen deze weg voor onszelf te verkennen.

Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik meer in balans met mijzelf en de ander vanuit hoe God mij bedoeld heeft? Zijn er meer ervaringsgerichte manieren om ons geloof te verdiepen? Wat kan mediteren vanuit de christelijke traditie voor ons betekenen? Dit soort vragen waren de aanleiding om in 2011 de meditatiegroep ‘Weg van leven’ in de Ark te starten. We wilden ook anderen, binnen en buiten de kerk, kennis laten maken met verschillende vormen van christelijke meditatie.

Naast beoefening van oosterse vormen van meditatie zoals yoga en mindfulness in Nederland, komen binnen de kerken christelijke vormen van meditatie steeds meer in de belangstelling. Voorheen bleef beoefening van christelijke meditatie veelal beperkt in verschillende kloosters en de eigen meditatieve klooster-tradities. De PKN heeft sinds 8 jaar VACARE, een platform voor meditatie en meditatief leven, waarin steeds meer meditatiegroepen verbonden zijn en ondersteund worden.

Elke religie heeft echter zijn eigen omgang met God of het goddelijke en brengt eigen accenten aan. Oosterse meditatie richt zich meer op het één worden met het Al of het Absolute. Christelijke meditatie richt zich meer op persoonlijke relatie tot God of op bijbelse teksten die richtinggevend kunnen zijn. (Christelijke) meditatie kan ook behulpzaam zijn bij het ordenen van je leven door regelmatig bewust stil te staan en daarin rust, ontspanning en stilte te nemen en te vinden. Hierin ontstaat ruimte om naar binnen te keren, je te bezinnen en je open te stellen voor wat je kan aantreffen ‘op de bodem van je ziel’: misschien wel liefde, of een ervaring van Gods aanwezigheid, of rust en stilte. Het is ook de ruimte om in contact met iets als ‘je ware zelf’ te komen, om je te helpen verhouden tot de hoge eisen die je vaak onbewust aan jezelf stelt en tot het hoge levenstempo dat de postmoderne informatie- en prestatiemaatschappij aan ons oplegt.

Christelijke meditatie kan bijzondere ervaringen teweeg brengen die heel prettig zijn. Toch is dat niet het belangrijkste. Het kan afleiden van je geestelijke weg, de ‘weg van leven’. Mediteren kan je helpen echter te leven: meer authentiek, in overeenstemming met hoe God je bedoeld heeft. Wanneer je het mediteren serieus neemt, er werkelijk tijd en ruimte voor maakt zal het je veranderen. Geleidelijk aan of soms ook plotseling ontdek je dat je meer open en ontvankelijk wordt voor wat er in je omgaat. Je wordt ontvankelijker voor de stem van God, de Eeuwige, of de liefde of hoe je hem/haar ook noemt, in je eigen innerlijke ruimte waarin alleen jij en die Ander toegang toe hebben. Je wordt opmerkzamer voor de verborgen aanwezigheid van de Eeuwige. Maar ook ontstaat er een grotere gevoeligheid voor de eigenheid van de nabije en verre ander. De hierdoor opgedane nieuwe ervaringen leiden tot een steeds verder proces van verandering ook wel omvormings-of transformatieproces genoemd. Zo’n veranderingsproces wordt aangeduid als de ‘geestelijke weg’.

De geestelijke weg, anderen spreken van innerlijke pelgrimstocht, is een levenslang durend spiritueel proces van omvorming waarin je meer en meer de diepere werkelijkheid leert zien in de zichtbare werkelijkheid, dat nieuwe perspectieven opent naar een innerlijk leven met God en dat zich manifesteert in een weg van menselijke groei en rijping. De weg van God met de mens is een weg van herstel van alle misvorming en beperkingen ten gevolge van de overlevingsdrang van het ego, het ‘kleine’ ik, tot wie de mens ten diepste wezenlijk is: beeld van God in de unieke aan jou gegeven kleuren. Bij meditatie oefen je een geesteshouding die openstaat voor dit omvormingsproces als ’geestelijke weg’. In verschillende culturen is ‘de weg’ een centraal beeld voor een zoektocht van de mens naar het hogere of God.

In deze themaserie hebben we ons laten inspireren door de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige. Meditatie en bezinning op je geestelijke weg’, geschreven door Ds. Corinne Groenendijk.en bestuurslid van VACARE. Zij benoemt de wegen zoals de verschillende religies die kennen: ‘Het Jodendom kent de Thora, waarin ‘derek’ (deh'-rek) ’de weg’ centraal staat. In de spiritualiteit van de islam gaat elke gelovige de weg, shariáh. Daarbij is de ‘Tariqah’ de persoonlijke weg van bewustwording van onze afhankelijkheid van God. Het boeddhisme spreekt over de weg van de verlichting die je binnen voert in het Nirwana, de goddelijke werkelijkheid die zonder vorm is. Meer en meer kom je los uit het verlangen van de overlevingsdrift (ego) en vind je het ware geluk. De ‘weg van Tao’ spreekt over binnengevoerd worden in de stilte van Tao die aan alles voorbij is, ook deze spreekt over zuiveren van wat je aan je ego bindt (Wu Wei). In het christendom wordt gesproken over een weg met verschillende fasen: zuivering, verlichting en vereniging. Het gaat ook hier om zuivering van alles wat ons teveel aan het menselijk bestaan bindt.’ Groenendijk constateert dat alle culturen deze twee vormen op de geestelijke weg kennen: Enerzijds het actief werken aan het minder gehecht zijn, het minder vastzitten aan je ego (zuivering). Anderzijds merk je dat Gods aanwezigheid of het goddelijke op je inwerkt en je verandert (verlichting). Aan zuivering kun je actief werken, maar verlichting, ontdekken mensen steeds weer, komt vanzelf tot je. Tot je verwondering raakt Gods geest of het hogere je aan. Dan kun je spreken van genade.

In deze serie meditatiebijeenkomsten zullen we niet zozeer ‘de’ geestelijke weg bewandelen, maar wel een opbouw volgen die ons kan helpen deze weg voor onszelf te verkennen.

Ds. Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >