Leven vanuit liefde, of je toevertrouwen aan de Liefde

“God ik dank je voor zoveel kracht die je me geeft. Het innerlijk centrum waaruit mijn leven geregeerd wordt, wordt steeds krachtiger en puntiger. (p.232). Ik vind God, dat ik goed met je samenwerk, dat wij goed samenwerken. Ik geef je een steeds grotere ruimte om in te wonen en ik begin je ook trouw te worden. Ik hoef je haast nooit meer te verloochenen”.
Etty Hillesum

In de eerste meditatieavonden van deze serie ‘Afstemmen op de Eeuwige’, lag de nadruk op de kennismaking met de geestelijke weg en de bezinning op onze verhouding tot Jezus als inspiratiebron en wijze van navolging in onze levensstijl. In de komende meditatieavond verleggen we het accent in de meditaties meer naar verstilling, naar een diepere laag in ons binnenste waarin we een ‘stem’ kunnen horen in onze innerlijke ruimte en waarin de werking van de geest opgemerkt kan worden. In de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’ zegt Groenendijk hierover : ‘In deze stap ontdek je opnieuw hoe bijzonder het is dat je kunt leven in contact met een stem die je op weg zet en om je te (durven) toe te vertrouwen aan de liefde. Je gaat meer uit liefde leven. Toen ik de opleiding Geestelijke Begeleiding volgde en me meer ging openstellen voor Gods aanwezigheid, was ik verrast hoe Gods liefde naar me toe kwam. Ik kon zomaar ‘in de cirkel van Gods liefde’ gaan zitten. Anderen zullen dit de cirkel van vertrouwen noemen.”

Etty Hillesum beschrijft in haar dagboek een soortgelijke ervaring. Zij beschrijft hoe ze met vallen en opstaan haar leven leidt. Op een gegeven moment merkt ze, dat ‘iets in haar begint te werken’. Ze schrijft: “een nieuw groeiproces met ondergrondse kracht is in me begonnen ”. Die kracht kan ze niet meer ontkennen. Ze merkt dat ze erdoor verandert. Ze neemt het leven meer zoals het komt .Ze wordt milder naar anderen, bijvoorbeeld naar een vriendin die ze vroeger kinderlijk vond in haar Godsvertrouwen. Hillesum vertrouwt zich meer en meer toe, geeft zich over aan de ervaring van God ervaren in zichzelf zoals je in de koptekst kunt lezen.
Een soortgelijke ervaring waarin ’iets roept en antwoord wordt gegeven’ lezen we in het dagboek van Dag Hammarskjöld (1905-1961). Hij was van 1953 tot zijn dood secretaris generaal van de Verenigde Naties. Op Pinksteren 1961 schrijft hij in zijn dagboek ‘Merkstenen’: “Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar opeens zei ik ja tegen iemand – of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in onderwerping, een doel heeft. Vanaf dat moment heb ik geweten wat het zeggen wil, niet om te zien, of: zich niet te bekommeren om de dag van morgen”. Een bijzondere ervaring: tegelijk kiezen, je onderwerpen, je toevertrouwen en gekozen worden. Hammarskjöld koos vanuit ontvankelijkheid voor ‘iets’ dat groter is dan hij. Dat iets dat diep en onbepaald is blijft in hem vibreren en transformeert hem, vormt hem om in zijn hele verdere leven. Maar het is zeker niet zo dat daardoor meer klaarheid geschapen wordt over die innerlijke verandering, of dat die klaarheid als doel nagestreefd kan worden. Dat ongrijpbare ja was Hammarskjöld aan antwoord genoeg. Hij ontdekte dat er vanuit een totaal andere, totaal onverwachte hoek iets is, wat wij christenen God noemen, dat ik niet kan oproepen, dat ik niet over me kan afroepen, dat totaal onafhankelijk blijft van welke voorbereiding dan ook.

In onze, door secularisme en rationalisme gedomineerde tijd, waarin we, én in onszelf én in de wereld om ons heen geconfronteerd worden met de vraag of God wel bestaat, is het moeilijker geworden, mede ook door de druk(te) van de prestatiemaatschappij en de druk die wij onszelf opleggen, om iets van God of iets hogers te ontdekken. Het is voor velen moeilijk de kritische stem in ons eens een tijdje tussen haakjes te zetten en eens meer te luisteren naar die andere, die zachte stem in ons binnenste, in de eigen innerlijke ruimte. Hierin kunnen we ontdekken dat die stem dichterbij is dan we denken. Groenendijk ontdekte dat, “Ik niet dichter bij God ben gekomen, maar ik merk meer hoe God bij mij is”. Het was ook de ervaring van kerkvader, filosoof Augustinus (354 - 430) die zei: ‘Ik zocht u God, maar u was er al’.
Het ontdekken van Gods duurzame, liefdevolle nabijheid schept vreugde en inspireert om zelf ook liefdevol te zijn. Dit is besef van genade of moderner gezegd ‘gunnende liefde’, van bemind en gedragen worden, hoe of waar dan ook. Hoe bijzonder!

 

Je toevertrouwen als het leven zwaar is

Maar hoe blijf je vertrouwen, je toevertrouwen als het leven zwaar is, je pijn en lijden ervaart? Stevens zegt in ‘Je toevertrouwen aan Gods genade: “In het aardedonker van lijden en sterven laat Jezus zich los en vertrouwt hij zich toe aan de genade van zijn Vader (Luc. 23, 46). Hij wordt door zijn Vader ten volle aanvaard, tot leven gewekt. Het Pasen van Jezus getuigt dat er grenzeloos vertrouwen kan zijn, dat het leven zelf onbegrensd vertrouwen is, onbegrensde openheid”. Vanuit dit tot op de bodem doorleefde vertrouwen, die ondervonden gunnende liefde, geeft Jezus ons een nieuw gebod: ‘zoals ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben’ (Joh. 13, 34).
Goed doen, je engageren voor een medemens hoe beroerd de situatie ook is, dat kun je en moet je doen zoals en omdat jijzelf steeds bemind wordt, al ervaar je het meestal pas achteraf. Etty Hillesum was in staat om, in de schrijnende kampsituatie in Westerbork, waarheen ze vrijwillig naar toe gegaan was, ruimte te blijven maken voor de roepstem van God waaraan zij zich steeds meer kon toevertrouwen, tot haar levenseinde toe. 

Soms groeit een basisvertrouwen dat bergen verzet (Matth.17, 20) pas, als je werkelijk door je eigen bodem heen gezakt bent. Moge zo’n basisvertrouwen ons dan gegeven worden, in de vaak onbegrijpelijke doolhof van het leven. De grootste nederlaag in het leven is niet dat je de dood niet kunt tegenhouden en sterft, maar het onvermogen om te vertrouwen, om je toe te vertrouwen, en dus om lief te hebben.

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >