Meer weten over geloven?

Al een aantal jaar is er in de Ark regelmatig een geloofsverdiepingsgroep. De samenstelling wisselt steeds. De geloofsverdiepingsgroep is geen doorgaande groep.

Er is sprake van een vaststaand programma, waarin de geloofsbelijdenis van de kerk naast de eigen geloofservaringen gehouden kan worden. Het behoort tot de mogelijkheden om, na overleg met de predikant, na het volgen van de groep een eigen geloofsbelijdenis uit te spreken. Het is niet het doel of de opzet van de groep.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met onze predikant.

Het programma van de groep ziet er als volgt uit:

Nr.

Thema

Geloofsbelijdenis

1

Kennismaken met elkaar. Bezinning op wat geloof is, hoe je de bijbel ziet ervaringen met kerk

Ik geloof in God De Vader de Almachtige

2

Bijbelse lijnen, thora (uittocht), Jezus, kerstfeest

En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer

3

De thora in de praktijk, profeten, leven van Jezus

Die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd

4

Ballingschap

Wat vieren we in de goede week en Pasen

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven... ten derde dage opgestaan

5

Leven van de Geest, Pinksteren

Geïnspireerd leven in het hier en nu, hoop

Leven in Gods Koninkrijk

Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God... vanwaar hij komen zal

Ik geloof in de Heilige Geest

6

Kerk: in de geschiedenis, in het hier en nu: doop, avondmaal, kerkdienst, kerkelijk jaar

Leren, vieren, gemeenschap getuigen, dienen

Ik geloof één heilige algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen

7

Vormen van geloof in het dagelijks leven,

Keuzes, ethiek, leven tussen mensen met verschillend geloof, getuigen en dienen

Vergeving van zonden, wederopstanding, eeuwig leven. Amen

8

Welke vormen passen ons, mij? Wat verwacht ik van een kerk? waar sta ik zelf? Vrije ruimte...

Eigen belijdenis of keuze uit verschillende teksten

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >