ANBI

De Ark Midden Noord is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam*. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de De Ark Midden Noord worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Onze RSIN-gegevens

Giften aan De Ark Midden Noord kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.

Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u op de website van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze scriba.

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

Algemene gegevens

Naam: De Ark, Protestantse kerk Amsterdam Midden Noord
Telefoonnummer:6317258
Email:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Banne Buikslootlaan 63c,
Postcode en plaats: 1034 AA, Amsterdam
Website: www.arkmiddennoord.nl

Samenstelling bestuur

Het bestuur van De Ark Midden Noord ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 10 leden, ze zijn gekozen uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Deze wijkraad bestaat uit 3 leden.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.

Onze kerk is vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

Als kerk willen we een plaats bieden...

... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek komen over de vragen die ons bezighouden: over onze wereld, onze plaats daarin als mens en wat ons geloof in God daarin betekent, daarom zijn veel verschillende activiteiten door de week,

... waar in de vieringen ruimte is voor vernieuwing, zonder dat de traditie en de vertrouwde vormen worden afgeschreven,

... waar mensen betrok­ken zijn op elkaar, én tegelijk open staan voor anderen die alleen af en toe van de mogelijk­he­den van de gemeente gebruik willen maken,

... waarin we niet alleen omzien naar elkaar, maar ook naar anderen die dit nodig hebben; daarom proberen we een open oog te hebben voor de buurt waarin we wonen en voor de knel­punten in de samenleving.

…waarin we samen met de Bethelkerk in Amsterdam Noord-West een pioniersproject hebben opgestart: Zinnig Noord, waarin we op zoek zijn naar nieuwe vormen van kerk-zijn in de 21 eeuw.

Als Protestantse kerk van Amsterdam Midden Noord zijn we deel van de PWAN, de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Noord.

Beleidsplan

Het Beleidsplan van de Protestantse Kerk Amsterdam kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Als deel van de Protestantse Wijkgemeente Amsterdam Noord werken we samen met de andere 2 kernen (de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk) om in Noord de bevrijdende kracht van de bijbelse verhalen in woord en daad bekend te maken, een gemeenschap te vormen met mogelijkheden waardoor mensen tot rust kunnen komen en inspiratie opdoen, van betekenis te zijn voor de samenleving in Noord, vooral voor mensen in de knel.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u op de website van de Protestantse Kerk Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

  • Er is een binnenloopmiddag voor ontmoeting en contact
  • Er is tienerwerk , er is een twintigersgroep en er zijn diverse groepen voor ouderen
  • Er is al 10 jaar filmhuis Zinema waar films vertoond worden die in kleine groepen worden nabesproken.
  • Er is een meditatiegroep die eens in de 3 weken bij elkaar komt.
  • Er is het kerkvernieuwingsproject Zinnig Noord, waar activiteiten worden georganiseerd op het gebied van zingeving, kerk en cultuur, voor mensen die niet speciaal een binding hebben met kerk of geloof.

Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen, andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de komende periode van plan vooral door te gaan met activiteiten in de sfeer van ontmoeten, delen en vernieuwen, zoals de binnenloopgroep, het tienerwerk, de meditatiegroep en Zinnig Noord.

Zinnig Noord is een belangrijk kernproject. Informatie is te vinden op de website van Zinnig Noord.

Verkorte staat van baten en lasten

De staat van baten en lasten (pdf, 80kB)  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

 Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >